Adatkezelési tájékoztató

Purák Barbara egyéni vállalkozó, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a www.bubblydogs.com oldal Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vásárló a honlap használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

  1. Az adatkezelő megnevezése:

Purák Barbara egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 51655677
Adószáma: 68375339-1-33

Címe: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király u. 31.

Telefonszáma: 06-20-2302775

 

  1. Adatkezelés célja:

Purák Barbara e.v. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, a szállítás és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

  1. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Kezelt adatok köre

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a kezelő  fér hozzá. A fenti információkat a kezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Purák Barbara e.v. jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használhatja fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Purák Barbara e.v. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe, az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A kezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

A kezelőnél az 1. pontban leírt elérhetőségeken.

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)    alapján

  1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
  2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Purák Barbara e.v. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A kezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Purák Barbara e.v. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. március 22. napjától hatályos.